راهنما : ( بازیابی شماره درخواست )
برای بازیابی شماره درخواست خود 
1-  ابتدا کد ملی خود را وارد نمایید. ( این کد ملی باید دقیقا همانطور که در فرم درخواست تشکیل تعاونی برای نماینده هیئت موسس وارد شده بود وارد گردد.)
2-   ایمیل خود ( نماینده هیدت موسس ) را که در فرم درخواست تشکیل تعاونی وارد نموده اید را عینا در قسمت مذکور وارد نمایید.
4- کد امنیتی را دقیقاً مطابق شکل وارد نمایید.
  در صورتی که اطلاعات وارد شده شما با درخواست شما مطابقت داشته باشد، شماره درخواست شما مجدداً توسط سیستم به پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

 کد ملی : 
 پست الکترونیکی : 

 کد امنیتی : 

برگشت